Region Záhorie - rozmanitá zem

LACO Karol univ. Profesor, DrSc.

Právnik, pedagóg, verejný činiteľ, akademik ČSAV a SAV

* 28.10.1921 (Sobotište)                       + ()

Právnik, pedagóg, verejný činiteľ, akademik ČSAV a SAV. Narodil sa v Sobotišti, okres Senica. Študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia (1947) začal pracovať na Právnickej fakulte UK. Prednášal Štátne právo a venoval sa jeho štúdiu.Od roku 1952 docent, a vedúci Katedry štátneho práva. V roku 1964 bol vymenovaný za profesora.

V roku 1966 mu bol udelená vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.). Za akademika bol vymenovaný v roku 1977. v rokoch 1953-1956 a 1961-1963 dekan Právnickej fakulty UK. Od roku 1969 až do 1988 bol podpredsedom Koordinačnej komisie Vlády ČSSR. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSSR (1969-1990). Vo vedecko-výskumnej práci sa zaoberal otázkami štátneho práva, teóriou socialistickej federácie, návrhmi na usporiadanie Československej federácie. Je autorom monografie Ústava predmníchovskej ČSR a ústava ČSSR (Bratislava, Moskva 1966). Bol autorom prvých vysokoškolských učebníc zo štátneho práva ČSR, ZSSR a socialistických štátov (1948, 1949, 1953) a mnohých odborných článkov a štúdii. Akademik Laco patril medzi vynikajúcich československých odborníkov a obhajcov koncepcie plnofunkčnej československej federácie. Ako podpredseda vlády dôsledne obhajoval aj národné záujmy Slovákov v Prahe.

Odporúčame