Region Záhorie - rozmanitá zem

OOCR ZÁHORIE

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) bola založená v decembri 2012. Pri jej začiatku stálo 31 členov. Pre verejnosť vystupuje pod názvom Región Záhorie. OOCR Záhorie bola oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 17.12.2012 pod reg. číslom 26017/2012/3130 SCR ako oficiálna oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Našou víziu je urobiť z regiónu Záhorie rozpoznateľnú a konkurencieschopnú destináciu.

Ciele organizácie

Kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie)
Smrdáky 146
906 03 Smrdáky 

 

IČO 422 92 174
DIČ 2023962688

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK95 0900 0000 0050 3919 5338
BIC: GIBASKBX

 

Výkonný riaditeľ 

Ing. Martin Lidaj 
martin.lidaj@regionzahorie.sk
+421 905 505 327