Region Záhorie - rozmanitá zem

KNOTEK Ivan, doc. Ing. Csc

Pedagóg, politik, národohospodár

* 26.08.1936 (Sotina)                + ()

Pedagóg, politik, národohospodár. Narodil sa v Sotinej – dnes súčasť mesta Senica, ako posledné z piatich detí. Po ukončení základnej a Štátnej meštianskej školy absolvoval PTŠ Nové Mesto nad Váhom a VŠP v Nitre – Prevádzkovoekonomickú fakultu. Štátnu učiteľskú skúšku zložil v roku 1968 na Katedre pedagogiky VŠP. V roku 1970 obhájil dizertačnú kandidátsku prácu na tému Príspevok k ekonomike špecializovaných sústav hospodárenia vo vybraných oblastiach Slovenska a bol mu udelený diplom kandidáta ekonomických vied. Absolvoval študijný pobyt na AON (Akademija obščestvennyj nauk) v Moskve (1972).

V roku 1976 predložil a obhájil habilitačnú prácu na tému Príspevok k niektorým otázkam ekonomickej efektívnosti vinohradníckej výroby a jej základných fondov a bol menovaný za docenta na Katedre ekonomiky PEF VŠP Nitra. Pracoval ako učiteľ, neskoršie ako riaditeľ (1961-70) na Poľnohospodárskej majstrovskej a učňovskej škole v Zemianskych Sadoch. Externe prednášal na VŠP Nitra (1974-1987) a VŠP ÚVKSČ v Bratislave. Bol členom Vedeckej rady VŠP a PEF VŠP Nitra, VÚŽV Nitra. Od roku 1969 pôsobil v politických a štátnych funkciách v okrese Galanta, Západoslovenskom kraji, ÚV KSS, ÚV KSČ a Vláde ČSSR, SSR. Pri výkone svojich funkcií tajomníka Zs KV KSS, ÚV KSS, vedúceho 10. odd. ÚV KSČ venoval osobitnú pozornosť otázkam intenzifikácie, zvyšovanie efektívnosti, kooperácie a špecilizácie podnikov PPOK a riešeniu problematiky životného prostredia. Aktívne sa podieľal na príprave a realizácii materiálov Prestavba hospodárského mechanizmu v ČSSR. Vo voľbách v roku 1986 bol zvolený za poslanca SNR pre volebný obvod Holíč. V roku 1988 bol vymenovaný za predsedu Vlády SSR a podpredsedu Federálnej vlády ČSSR a zvolený za člena predsedníctva ÚV KSČ. Zložitosť v politike a ekonomike sa prejavovala aj v personálnych zmenách, ktorých súčasťou sa stal aj I. Knotek. V júni 1989 ho zvolili za tajomníka ÚV KSČ pre riadenie ekonomických otázok a za predsedu Národohospodárskej komisie ÚVKSČ. Po novebrových udalostiach sa začiatkom decembra 1989 vzdal všetkých funkcii a vrátil sa z Prahy na Slovensko. Profil jeho politického pôsobenia je spracovaný v štúdii Historického ústavu SR s názvom Aktéri jednej éry na Slovensku 1948-1989 (str. 176-179). V rokoch 1990-2005 pracoval na ekonomickom útvare v Západoslovenských hydinárskych závodoch Trnava, Biomín a. s. Cífer, súkromných firmách Eli-Tech Galanta a ako odborný poradca GR PMD UNION a. s. Bratislava (1996-2005).

Bol publikačne činný. Je autorom veľkého množstva článkov a úvah s odbornou ekonomickou i politickou problematikou. Popri externých prednáškach na VŠP, oponoval dizertačné práce (12) diplomové práce (27), vysokoškolské učebnice a texty (9), vedecko výskumné práce (4). Bol členom Štátnej skúšobnej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností v obore prierezové ekonomiky na PEF VŠP Nitra a VŠE Bratislava. Medzi jeho najvýznamnejšie publikované vedecko-odborné práce patria Základy ekonomiky a organizácie záhradníckej výroby (1968), Ekonomika svetového hospodárstva-spoluautor (1978), učebný text VŠP Organizácia a ekonomika vinohradníckej výroby-spoluautor (1978), Problémy kooperácie a rozvoja špecializácie poľnohospodárskej výroby v okrese Galanta (1978), Ekonomika poľnohospodárstva-spoluautor, učebný text pre VŠP (1980), Prestavba hospodárskeho mechanizmu – základný predpoklad plnenia úloh v PPOK Slovenska (1988), Aktuálne otázky prestavby hospodárskeho mechamizmu na Slovensku (1988, Práca). Z jeho verejných vystúpení medzi najvýznamnejšie je možno zaradiť prejavy pri príležitosti  70. výročia vzniku I. ČSR prednesený v bratislavskej Redute 26. 10. 1988, prejav na 15. zasadaní ÚV KSČ pod názvom Správa PÚV KSČ k problematike životného prostredia v ČSSR a koncepcia jeho zásadného riešenia (11. 10. 1989). Jeho prvý a posledný politický prejav k pražskej verejnosti bol prejav pri príležitosti 72. výročia VOSR (6. 11. 1989) a prejav na pražskej Medzinárodnej porade ekonomických tajomníkov ÚV KaRS z krajín RVHP (9. 11. 1989). V roku 1986 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Rad práce. Po odchode z verejného života vydal monografiu o príčinách rozpadu socializmu  v ČSSR a priebehu novembrových udalostí 1989 pod názvom Kto koho zradil (2000) a analýzu príčin rozpadu ZSSR a socialistického spoločenstva a úloha M. S. Gorbačova pod názvom Pasca bez úniku (2002). Od politiky a ekonomiky sa odpútal, napísal a vydal knihu o rodnom kraji s názvom Záhorie kraj medzi Karpatmi a Moravou, alebo malá encyklopédia Záhoria (2006).

Foto,  text: Ivan Knotek, Záhorie 2006

Odporúčame